سفارش تبلیغ
صبا

دو حرفی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مرگ سر سری

مرگ هر صبح به صبح پای دلم می شیند


نعره سر می دهد ای خیره سر بی سر و پا


خوف نداری که اگر سر به سرت بگذارم


سرت بالای طناب دار است؟


مرگ در هر حالتی تلخ تر است   اما من..


دوستتر دارم که چون از ره در آید مرگ


در شبی آرام..


چون شمعی شوم خاموش. 


منتظر